fbpx

บพข. ปลื้ม “อัลจีบา” AquaTech ไทยมาแรง พัฒนา SeaThru Platform ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย AI

Tap into precision aquaculture with every count, anywhere, anytime

บพข. ปลื้ม “อัลจีบา” AquaTech ไทยมาแรง พัฒนา SeaThru Platform ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย AI

September 6, 2566 News 0

https://www.salika.co/2023/08/04/algaeba-seathru-lif2022-pmuc/

 

“อัลจีบา” คือ หนึ่งในสตาร์ทอัพไทยดาวเด่น ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022) หรือ LIF 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

อ่านต่อที่ลิงค์