บพข. ปลื้ม “อัลจีบา” AquaTech ไทยมาแรง พัฒนา SeaThru Platform ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย AI

Enable Hassle-free Aquaculture

บพข. ปลื้ม “อัลจีบา” AquaTech ไทยมาแรง พัฒนา SeaThru Platform ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย AI

September 6, 2566 News 0

https://www.salika.co/2023/08/04/algaeba-seathru-lif2022-pmuc/

 

“อัลจีบา” คือ หนึ่งในสตาร์ทอัพไทยดาวเด่น ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022) หรือ LIF 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

อ่านต่อที่ลิงค์